Gönül Budak

Gönül Budak

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans (1980), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1983) ve doktora yaptı (1986). Aynı üniversitede 1990 yılında doçent ve 1997 yılında profesör unvanlarını aldı.

1985-1986 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi-Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri

Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) Halkla İlişkiler Sorumlusu, 1989-1992 yılları

arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü-Basın ve Halkla İlişkileri Koordinatörlüğü,

1996-2001 yılları arasında London School of Public Relations (LSPR)

Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş olan Prof. Gönül Budak, 1980 yılından 2018 yılına

kadar da Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi idi.

Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler - Davranışsal Bir Yaklaşım, Yenilikçi Yönetim Yaratıcı Birey, Personel Yönetimi, KOBİ’lerde Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmel Yönetim Stratejileri konularında 20 adet kitabı bulunan Prof. Dr. Gönül Budak’ın, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Personeli Güçlendirme, Performans Değerlemeden Performans Yönetimine, 21. Yüzyıl’da Liderlik, Halkla İlişkiler, Sorun Çözme Teknikleri, Endüstrileşme ve Çalışan Kadınlar, Halkla İlişkilerin Rekabet Ortamında Önemi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Stratejinin Geliştirilmesi, Endüstride Yaratıcı Düşüncenin Gelişmesine İlişkin Temel Düşünceler, Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi, İletişim ve Beden Dili, Değişim ve Vizyon Yönetimi, İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Grup İçi İletişim, Yönetim Teknikleri ve Organizasyon, Liderlik ve Motivasyon, Karar Verme ve Sorun Çözmede Yaratıcılık, Stres Yönetimi, Yaratıcılık konularında pek çok yayımlanan makalesi, projesi, bildirisi ve aldığı ödülleri mevcuttur.